Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Funkcja: badanie przypadków niewłaściwego administrowania
Siedziba: Strasburg
Strona www: www.ombudsman.europa.eu

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczące przypadków zaniechań administracyjnych lub niewłaściwego administrowania ze strony instytucji UE.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje i rozpatruje skargi od obywateli i rezydentów Unii, przedsiębiorstw i instytucji.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wybierany jest przez Parlament Europejski na odnawialną, pięcioletnią kadencję. Przyjmując i rozpatrując skargi, rzecznik przyczynia się do ujawniania przypadków niewłaściwego administrowania w instytucjach europejskich i innych organach UE. Są to na przykład sytuacje, gdy instytucja UE zaniecha działania, do którego podjęcia jest zobowiązana (lub wykona je w nieprawidłowo), bądź też gdy podejmie działania, do których nie jest uprawniona.

Niewłaściwe administrowanie obejmuje przykładowo:

  • niesprawiedliwość;
  • dyskryminację;
  • nadużycie uprawnień;
  • zaniechanie lub odmowę udzielenia informacji;
  • nieuzasadnioną zwłokę;
  • nieprawidłowe procedury.

Obywatele państw członkowskich UE lub rezydenci w tych państwach są uprawnieni do składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich. Uprawnienie to przysługuje też zrzeszeniom i przedsiębiorstwom. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się skargami na instytucje i organy UE, a nie na władze lub instytucje krajowe, regionalne lub lokalne. Działa on całkowicie niezależnie i bezstronnie i nie zwraca się do rządów lub organizacji o instrukcje ani takich instrukcji nie przyjmuje. Często wystarczy, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich poinformuje daną instytucję o złożonej skardze, by problem został rozwiązany. Jeśli sprawa nie znajdzie satysfakcjonującego rozwiązania w trakcie dochodzenia, rzecznik będzie w miarę możliwości starał się znaleźć rozwiązanie polubowne, które naprawi zaistniałą sytuację i zadowoli skarżącego. Jeśli te działania nie poskutkują, rzecznik może wystosować zalecenia celem rozwiązania sprawy. Jeśli zaskarżona instytucja nie przyjmie zaleceń rzecznika, może on przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu specjalne sprawozdanie.

Na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich znaleźć można praktyczny przewodnik wyjaśniający, jak złożyć skargę.


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera