Europejski Trybunał Obrachunkowy

Funkcja: kontrolowanie prawidłowego gromadzenia
i wykorzystywania funduszy UE oraz pomoc w doskonaleniu zarządzania finansami UE
Członkowie: po jednym z każdego państwa członkowskiego UE
Siedziba: Luksemburg
Strona www: www.eca.europa.eu

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależną, zewnętrzną instytucją kontrolną Unii Europejskiej. Sprawdza on, czy dochody Unii zostały otrzymane w sposób prawidłowy, czy jej wydatki zostały poniesione prawidłowo
i zgodnie z prawem oraz czy zarządzanie finansami odbywało się w należyty sposób. W wypełnianiu swoich zadań Trybunał Obrachunkowy jest niezależny od pozostałych instytucji UE
i od rządów. W ten sposób przyczynia się on do poprawy zarządzania funduszami Unii Europejskiej z korzyścią dla jej obywateli.

Główną funkcją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jest kontrolowanie właściwego wykonania budżetu UE, czyli sprawdzanie, czy dochody i wydatki Unii pozostają w zgodzie z prawem i są prawidłowe oraz czy zarządzanie finansami odbywa się w należyty sposób. Działania te przyczyniają się do zapewnienia skutecznego i efektywnego zarządzania UE.

W celu wykonywania swoich zadań Trybunał Obrachunkowy przeprowadza szczegółowe kontrole dochodów lub wydatków UE na wszystkich szczeblach administracji funduszy UE. Przeprowadza on – zarówno w państwach członkowskich, jak i w innych państwach – kontrole na miejscu u organizacji zarządzających funduszami, bądź
u beneficjentów otrzymujących te fundusze. Ustalenia z kontroli publikowane są w sprawozdaniach rocznych lub w sprawozdaniach specjalnych, w których Europejski Trybunał Obrachunkowy zwraca Komisji i państwom członkowskim uwagę na stwierdzone błędy i niedociągnięcia oraz udziela zaleceń w celu ich usunięcia lub uniknięcia.

Inną ważną funkcją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jest wspomaganie władzy budżetowej (Parlamentu Europejskiego i Rady) przez dostarczanie jej sprawozdania rocznego dotyczącego wykonania budżetu UE za poprzedni rok budżetowy.

Europejski Trybunał Obrachunkowy nie ma uprawnień sądowych. Dzięki swoim działaniom zwraca jednak uwagę innych organów UE odpowiedzialnych za podjęcie odpowiednich kroków, w tym Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), na nieprawidłowości, słabości i przypadki domniemanych nadużyć finansowych. Europejski Trybunał Obrachunkowy wywarł, od czasu jego utworzenia w 1977 r., znaczący wpływ na zarządzanie finansowe budżetem UE za pomocą swych obiektywnych sprawozdań i opinii. W ten sposób wypełnia on swoją rolę niezależnego strażnika interesów finansowych obywateli Unii.


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera