Komisja Europejska

Funkcja: organ wykonawczy UE występujący z wnioskami ustawodawczymi, wysuwający propozycje dotyczące uzgodnień politycznych oraz promujący Unię Europejską
Członkowie: kolegium komisarzy, po jednym z każdego państwa członkowskiego
Siedziba: Bruksela
Strona www: www.ec.europa.eu

Komisja jest politycznie niezależną instytucją, która reprezentuje i chroni wspólne interesy Unii Europejskiej jako całości. W wielu obszarach jest ona siłą napędową systemu instytucjonalnego UE. To ona proponuje przyjęcie przepisów, polityk i programów działań i odpowiada za realizację decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady. Ona również reprezentuje Unię za granicą, z wyłączeniem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Terminu „Komisja” używa się w dwóch znaczeniach. W pierwszym znaczeniu Komisja to członkowie Komisji – tj. zespół osób wyznaczonych przez państwa członkowskie
i Parlament do kierowania instytucją o tej nazwie oraz podejmowania w jej imieniu decyzji. W drugim znaczeniu Komisja to sama instytucja i cały jej personel.

Nieformalnie członków Komisji nazywa się komisarzami. Komisja ma kilku wiceprzewodniczących. Jednym z nich jest również Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Komisja jest politycznie odpowiedzialna przed Parlamentem, który ma prawo odwołania całej Komisji poprzez uchwalenie wotum nieufności. Komisja uczestniczy we wszystkich sesjach Parlamentu, gdzie jej zadaniem jest wyjaśnianie i uzasadnianie swoich działań. Komisja odpowiada również regularnie na ustne i pisemne zapytania poselskie.

Nową Komisję mianuje się co pięć lat, w ciągu sześciu miesięcy od daty wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Procedura mianowania:

  • rządy państw członkowskich przedstawiają kandydata na nowego przewodniczącego Komisji, który musi zostać wybrany przez Parlament Europejski;
  • proponowany przewodniczący Komisji, w porozumieniu z rządami państw członkowskich, wybiera pozostałych członków Komisji;

Nowy Parlament przesłuchuje następnie każdego z proponowanych członków i wydaje opinię dotyczącą całego kolegium. Jeśli nowa Komisja zostanie zatwierdzona, może ona rozpocząć pracę od stycznia następnego roku.

Bieżące funkcjonowanie Komisji zapewniają urzędnicy merytoryczni, eksperci, tłumacze pisemni i ustni oraz personel sekretarski. Rekrutacją urzędników Komisji – tak jak i pracowników innych organów UE – zajmuje się Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), www.europa.eu/epso.

W Komisji pracuje około 33 tys. osób. Liczba ta może wydawać się wysoka, ale w rzeczywistości jest niższa niż liczba pracowników administracji typowego europejskiego miasta średniej wielkości.

Komisja Europejska pełni cztery podstawowe funkcje:

  1. przedkłada wnioski ustawodawcze Parlamentowi Europejskiemu i Radzie;
  2. prowadzi i realizuje politykę UE w różnych obszarach oraz zajmuje się zarządzaniem budżetem i jego wykonaniem;
  3. stoi na straży prawa europejskiego (wspólnie z Trybunałem Sprawiedliwości);
  4. reprezentuje Unię na świecie.

Przewodniczący Komisji decyduje o przydziale tek (obszarów polityki) poszczególnym komisarzom oraz
o ewentualnych zmianach zakresu obowiązków komisarzy w trakcie kadencji Komisji. Przewodniczący ma również prawo zażądać od komisarza złożenia dymisji.


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera