Rada

Funkcja: podejmowanie decyzji dotyczących obszarów polityki i przyjmowania aktów prawodawczych
Członkowie: po jednym ministrze z każdego państwa członkowskiego
Siedziba: Bruksela i Luksemburg
Strona www: www.consilium.europa.eu

W Radzie spotykają się ministrowie z państw członkowskich Unii Europejskiej, aby omawiać kwestie związane z UE, podejmować decyzje i uchwalać akty prawodawcze. Ministrowie uczestniczący w tych posiedzeniach są upoważnieni do podejmowania zobowiązań w imieniu swojego rządu w odniesieniu do działań uzgodnionych na posiedzeniach Rady.

Rada jest kluczowym organem odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej. Rada pracuje na posiedzeniach, w których uczestniczy po jednym ministrze z rządu każdego z państw UE. Celem tych spotkań jest dyskutowanie, uzgadnianie, zmienianie aktów prawodawczych, a na koniec ich przyjmowanie; koordynowanie polityki państw członkowskich; lub określanie polityki zagranicznej Unii.

Od kwestii ujętych w porządku obrad zależy, jacy ministrowie uczestniczą w danym posiedzeniu Rady – czyli jaki „skład” ma Rada. Jeżeli Rada debatuje na przykład nad sprawami związanymi ze środowiskiem, w posiedzeniu biorą udział ministrowie środowiska z każdego z państw UE, a radę taką nazywa się Radą ds. Środowiska.

Prezydencja Rady ma charakter rotacyjny i co sześć miesięcy przejmuje ją inne państwo członkowskie. Prezydencja Rady to nie to samo, co stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Do obowiązków rządu sprawującego prezydencję należy organizowanie różnych posiedzeń Rady i przewodniczenie im.

W trosce o ciągłość prac Rady państwa sprawujące sześciomiesięczną prezydencję ściśle ze sobą współpracują w grupach liczących po trzy państwa. Takie grupy trzech państw (tzw. trójki) opracowują wspólny program prac Rady na okres 18 miesięcy.

Każdy minister zasiadający w Radzie jest upoważniony do podejmowania zobowiązań w imieniu swojego rządu.

Rada ma pięć zasadniczych zadań:

  1. Przyjmowanie aktów prawa europejskiego. W większości dziedzin Rada przyjmuje przepisy wspólnie
    z Parlamentem Europejskim.
  2. Koordynowanie polityki państw członkowskich, na przykład w dziedzinie gospodarki.
  3. Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na podstawie wytycznych ustalonych przez Radę Europejską.
  4. Zawieranie umów międzynarodowych między Unią a państwami lub organizacjami międzynarodowymi.
  5. Przyjmowanie wspólnie z Parlamentem Europejskim budżetu UE.

Wszystkie obrady i głosowania Rady nad aktami prawodawczymi odbywają się publicznie. Posiedzenia takie można oglądać na żywo za pośrednictwem strony internetowej Rady.

Rada do Spraw Ogólnych zapewnia ogólną spójność prac różnych składów. Monitoruje ona skuteczność działań następczych odnoszących się do posiedzeń Rady Europejskiej. Radę do Spraw Ogólnych wspiera Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper).

Coreper składa się ze stałych przedstawicieli rządów państw członkowskich przy Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie UE posiada w Brukseli zespół osób (stałe przedstawicielstwo), który go reprezentuje i który broni interesów narodowych tego państwa na szczeblu unijnym. Szef danego przedstawicielstwa jest de facto ambasadorem swojego państwa przy Unii Europejskiej. Ambasadorowie ci spotykają się co tydzień w ramach Coreper-u.

Decyzje w Radzie zapadają w drodze głosowania. Obecnie Rada podejmuje decyzję większością kwalifikowaną głosów, chyba że traktaty przewidują inną procedurę, jak na przykład jednomyślne głosowanie w dziedzinie podatków
i polityki zagranicznej.


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera