Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Funkcja: ochrona danych osobowych obywateli, które przetwarzane są przez instytucje UE
Siedziba: Bruksela
Strona www: www.edps.europa.eu

Zdarza się, że w związku z wykonywaniem swoich zadań instytucje europejskie gromadzą i przetwarzają – w formie elektronicznej, papierowej lub w formacie wizualnym – dane osobowe obywateli Unii Europejskiej i osób mieszkających na jej terenie. Na Europejskim Inspektorze Ochrony Danych (EIOD) spoczywa obowiązek ochrony danych osobowych oraz prywatności osób, a także obowiązek promowania
w instytucjach i organach UE dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Wykorzystywanie przez instytucje UE danych osobowych obywateli – takich jak imię i nazwisko, adres, dane dotyczące zdrowia lub kariery zawodowej – jest ściśle regulowane rozporządzeniami na poziomie europejskim, zaś ochrona tych informacji jest prawem podstawowym.

Każda unijna instytucja posiada inspektora ochrony danych, który dopilnowuje przestrzegania określonych zobowiązań – na przykład tego, by dane przetwarzano jedynie
w określonych i zgodnych z prawem celach. Ponadto osobie, której dane są przetwarzane, przysługują określone, wykonalne prawa, takie jak prawo do sprostowania danych.

Zadaniem Europejskiego Inspektora Ochrony Danych jest nadzorowanie działań i systemów w zakresie ochrony danych w instytucjach UE i dopilnowanie, by były one zgodne z najlepszą praktyką. Zajmuje się on ponadto skargami i prowadzi dochodzenia. Inne zadania EIOD obejmują:

  • monitorowanie przetwarzania danych osobowych w administracji UE;
  • doradztwo w zakresie przepisów oraz dziedzin polityki mających wpływ na prywatność;
  • współpraca z podobnymi organami w państwach członkowskich w celu zapewnienia spójnej ochrony danych.

Za wykonywanie bieżących zadań odpowiadają dwie jednostki organizacyjne EIOD. Dział Nadzoru i Egzekwowania Prawa ocenia przestrzeganie przepisów o ochronie danych przez instytucje i organy UE. Dział Polityki i Konsultacji doradza prawodawcy unijnemu w kwestiach związanych z ochroną danych w różnych obszarach polityki i w sprawie projektów nowych aktów prawodawczych. Europejski Inspektor Ochrony Danych monitoruje również nowe technologie, które mogą mieć wpływ na ochronę danych. Każdy, kto uzna, że jego prawa zostały naruszone podczas przetwarzania danych, które go dotyczą, przez instytucję lub organ UE, może złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Skargę należy złożyć przy wykorzystaniu formularza skargi dostępnego na stronie internetowej EIOD.


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera